Painting by Numbers 19 สิงหา - 10 ตุลา พิมพ์
ประชาสัมพันธ์ (Pre event)
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2009 เวลา 01:10 น.

ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติในงานเปิดนิทรรศการ

วันที่ 19 สิงหาคม 2009 เวลา 18:30-20:30 น.

ณ ชั้น 2 หอศิลป สมบัติเพิ่มพูน


 

หอศิลป์สมบัติเพิ่มพูนยินดีเสนอนิทรรศการผลงานจิตรกรรมจากศิลปินทั้งสี่ ที่สะท้อนบทบาท สถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และระบบตัวเลขที่อยู่รอบตัวเรา


Painting by Numbers
โดย ท๊อป จ่างตระกูล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, เฉกสันติ์ คังคะเกตุ และ สืบแสง แสงวชิระภิบาล


วันที่ 19 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2552

ชั้น 2 หอศิลป์ สมบัติเพิ่มพูน
12 สุขุมวิท ซอย 1 (รื่นฤดี) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

กล่าวอย่างหยาบๆ มนุษย์หาวิธีในการนับด้วย Tally Marks ตั้งแต่ 30 000 B.C. ก่อนคริสต์ศักราช
มนุษย์เรียนรู้การสร้างสัญลักษณ์เพื่อการจดจำ, บันทึกจำนวนสิ่งต่างๆ รอบตัวอย่างเป็นระบบ ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่นำมนุษย์วิวัฒนาการสิ่งต่างๆ หลังจากนั้นเป็นต้นมาArabic             ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠
Bangla (Bengali)         ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
Chinese            一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
Devanagari             १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १०
Classical Greek          α β γ δ ε ζ η θ ι κ
Hebrew              א ב ג ד ה ו ז ח ט י
Latin-Arabic             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Malayalam             ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൧൦
Phoenician             A B ┌ Δ E ζ Z H θ I
Roman             I II III IV V VI VII VIII IX X
Suzhou             〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩 〡〇
Thai                 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐

ระบบตัวเลขของโลก (Numeral Systems) หรือเราสามารถเรียก ระบบตัวเลขเฉพาะถิ่น ที่ส่งอิทธิพลต้นแบบกันไปมานั้น ไม่ต่างอะไรกับ การส่งผ่านวัฒนธรรมทางภาษา และวิทยาการกาลเวลาของกระบวนคิดระบบต่างๆ มีส่วนเข้ามาผัวพันกับตัวเลขแทบทั้งสิ้น มนุษย์นับตั้งแต่เกิดจนวาระสุดท้าย ระบบตัวเลขสอดแทรกร่วมกับการดำรงอยู่ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสมัย Middle Age ยุคกลาง การวิวัฒนาการของ กระบวนการ ทางความคิดในทาง การประดิษฐ์ การแพทย์ ศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ล้วนได้พึ่งพา ทักษะของระบบตัวเลข หากมองอย่างผิวเผิน ระบบตัวเลขเปรียบเสมือนได้กับ โครงสร้างที่มั่นคงแน่นนอน อย่างไรก็ตาม เมื่อนำตัวเลขมาปะติดปะต่อกันในรูปแบบไม่รู้จบ Chaos Theory ก็สร้างการรับรู้ ที่น่าทึ่งอย่างมากทั้งรูปแบบ และวิธีการคำณวน ตลอดจนการล้มล้างทางทฤษฏีในประวัติศาสตร์

 

ในงานนิทรรศการศิลปะ Painting by Numbers หยิบยืมระบบตัวเลขในการตีความ และถ่ายทอดเรื่องราวที่มีตัวเลขข้องเกี่ยวอยู่ด้วย หรือ สร้างการรับรู้ใหม่ต่อระบบตัวเลข อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ระบบตัวเลขมีผลต่อมนุษย์ และในทีท่าปัจจุบัน เรื่องราวของระบบตัวเลขเร่งให้มนุษย์อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และศาสนา จึงทำให้ตัวเลขมีเสน่ห์ และมิติอย่างมากมาย


ศิลปินทั้งสี่ในนิทรรศการนี้, ท๊อป จ่างตระกูล, สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย, เฉกสันติ์ คังคะเกตุ และ สืบแสง แสงวชิระภิบาล ได้เคยนำเสนอผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับระบบตัวเลขมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ท๊อป จ่างตระกูล Theory series - การเปลี่ยนระบบคิด คณิตศาสตร์ที่น่าเบื่อหน่ายซับซ้อนที่เกิดจากความทรงจำไม่ดีในวัยเยาว์ให้เป็นสีสัน และความน่าตื่นเต้น ดังกับการผจญภัยบนการเดินทางของตัวเลข และเส้นสายที่ทับซ้อน สร้างความรู้สึกให้ผู้ชมจะผละสายตาไม่ยังจุดต่างๆ รอบๆ ผลงาน

สุจินต์ วัฒนวงศ์ชัย , Middle Game series -นำเสนอมิติทางตัวเลขที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริบททางพื้นที่ ทางสังคม อัตตลักษณ์ทางถิ่น ฐาน ช่วงเวลา และเหตุการณ์ ที่เรียงร้อยผ่านตัวเลข จากแหล่งที่มาต่างกรรมต่างวาระ เช่น ถนนหนทาง สื่อโฆษณา โทรศัพท์ กำหนดการ ปฏิทิน ฯลฯ แนวทางดังกล่าวสะท้อนแนวคิดของ วิถีการปรับเปลี่ยน การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ในทางเดียวกันก็ฟ้องความสิ้นเปลืองของมนุษย์

เฉกสันติ์ คังคะเกตุ, Unseen Thailand - “ทุนอันเป็นที่นิยมบนยุคสมัยแห่งโลกาภิวัตน์” ลักษณะเช่นนี้น่าจะสะท้อนกระบวนคิดได้ดีที่สุดสำหรับผลงานจิตรกรรมของเฉกสันติ์
ข้อมูล และสถิติที่เป็นฐานทางความคิดของการสร้างสรรค์ ระบบ “ทุนอันที่ นิยม” ถูกหยิบยกมาเป็นเหตุในการวิพากย์ วิจารณ์ในลักษณะ การขีดฆ่า การลบทิ้ง อย่างไรก็ตาม ผลงานชุดนี้จะเปิดเผยการดำรงอยู่ของปรากฏการณ์ระหว่าง วัฒนธรรมทางสังคมวิทยา และทุนนิยม

สืบแสง แสงวชิระภิบาล I.E.M., series -  สะท้อนความสมดุล และความไม่สมดุล ในปรากฏการณ์เดียวกัน และการกล่าวถึงระบบตัวเลขในความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้นำ และผู้ตาม ความแปลกประหลาดของการนับจำนวนมีผลสัมพันธ์กันกับอำนาจ วีรบุรุษ ชัยชนะ และฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งผลงานทางด้านจิตรกรร หรือ สื่อผสม โดยนำตัวเลขมาใช้ในการสร้างสรรค์ และสะท้อนปัจเจกของศิลปิน ทั้งทางด้านกระบวนทางความคิด และ
รูปแบบเฉพาะตัว สำหรับนิทรรศการนี้เป็นการต่อยอดทางความคิดที่มีระบบตัวเลขในการนำเสนอ อีกครั้งหนึ่ง และได้เพิ่มเติมบริบทต่างๆ ที่ศิลปิน ได้รับต่อสถานะการณ์ และช่วงเวลาในปัจจุบัน เช่น การกล่าวถึงสังคม-วัฒนธรรมวิทยาที่รุกเร้าเร่งร้อน ในการมองผลลัพธ์ทางตัวเลข การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างคำถาม ฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีคำตอบ การนำเสนอวิถีชีวิตข้างถนนกับตัวเลข ผู้นำกับความสัมพันธ์ทางตัวเลข ความ สมดุลที่ไม่สมดุลบนตัวเลขประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น ผลงานจิตรกรรมของศิลปินทั้งสี่ จะสะท้อน บทบาทสถานะ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ และระบบตัวเลขที่อยู่รอบตัว


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการรูปถ่าย กรุณาติดต่อ ปนัดดา เลิศหัตถศิลป์, ผู้จัดการ
โทร. 0.2254.6040.6  โทรสาร 0.2254.6048,  มือถือ 081.826.1434
panada@sombatpermpoongallery.com ,
www.sombatpermpoongallery.com

 

ข้อมูลจาก email พี่สุจินต์ (เสือป๊อก) sujinw@hotmail.com

และเว็บ http://www.sombatpermpoongallery.com/gict/exhibition_show/Painting%20by%20Numbers

 

แผนที่ และบัตรเชิญ คลิกที่นี่

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 กันยายน 2009 เวลา 03:41 น.